Ochrana osobných údajov a Obchodné podmienky

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Mgr. Marcela Gaľová podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info.agaton@gmail.com,  kde sme vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

 

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenávajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísaní cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Mgr. Marcela Gaľová prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Mgr. Marcela Gaľová používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje používať k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies

 Mgr. Marcela Gaľová používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Mgr. Marcela Gaľová sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBooku sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Mgr. Marcela Gaľová, bydliskom Kozia 12, Bratislava 81103, Ičo: 44851138, miesto podnikania Kozia 12, 81103 Bratislava, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre predaj e-booku (elektronické knihy)

I.

Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup eBookov (elektronické knihy) (ďalej tiež aj len ako "digitálny obsah" alebo "ebook") cez webové rozhranie www.marcelagalova.sk prevádzkovanej Mgr. Marcelou Gaľovou IČ: 44851138 DIČ: 1081663088, so sídlom Kozia,12, Bratislava, 81103 ako fyzickou osobou zapísanou v živnostenskom registri, evidujúcom úrade Magistrátu mesta Bratislava, evidenčné číslo živnostenského oprávnenia 110-187868 (ďalej tiež len ako "Predávajúci").
 2. Nákup eBook prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišná od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpna zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok www.marcelagalova.sk súvisí.
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než ebook kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním eBook (tj. Pred kliknutím na tlačidlo "Odoslať"). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že kliknete na tlačidlo "Odoslať" mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem. Dávate tým aj signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste rovnako ako ja pripravení splniť svoje záväzky z následne uzatvorenej kúpnej zmluvy (teda ja ako predávajúci predovšetkým dodať vám objednaný ebook a vy ako Kupujúci zaň zaplatiť dohodnutú cenu).
 4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Cena eBook a platba
 2. Dodacie podmienky
 3. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 1. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 2. Záverečné ustanovenia

 

II.

Dôležité pojmy (definície)

 

 1. PREDÁVAJÚCI.

Predávajúcim je: Mgr. Marcela Gaľová

so sídlom / miestom podnikania: Kozia, 12, Bratislava, 81103

Kontaktný telefón: 0948299346

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info.agaton@gmail.com

 1. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.marcelagalova.sk uzavrie so mnou, ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým kúpi ebook. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako SZČO alebo právnická osoba, napr. S.r.o. alebo akciová spoločnosť)  alebo spotrebiteľ.
 2. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem sa mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 3. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je jej Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, využijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúži a výhradne pre ochranu spotrebiteľa.
 4. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM. Je Kúpna zmluva, ak je uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, to znamená je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie (na základe objednávky urobené priamo na internetových stránkach www.marcelagalova.sk vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVO. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 6. Predávajúci zároveň oznamuje kupujúcemu, že zmysle o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. 

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci objednáva ebook cez webové rozhranie, tj. www.marcelagalova.sk Skrze objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. OPIS ebook. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaného eBook vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitatelia môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k eBook poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov.
 3. OBJEDNANIE ebook. Pre objednanie eBook cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČ, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "Odoslať".

O obdŕžaní objednávky vás budeme informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke alebo pri registrácii. Informácie o obdŕžaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom mailu. Do okamihu než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberám.

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujú v elektronickej podobe, nie je prístupná.

 

IV.

Cena eBooku a platba

 1. CENA príslušného ebooku na webovom rozhraní www.marcelagalova.sk je vždy aktuálne uvedená. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). (Ak nie ste platca DPH, zmažte červenú vetu) Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru eBooku nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. Predtým než kliknete na tlačidlo "Odoslať") je už konečnou cenou.
 2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená v eBooku v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobné chyby v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu ebook dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.
 3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám ebook dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva ebook v mojom vlastníctve.
 4. spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete, v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. (Ak nevystavujete zálohovú faktúru, vyškrtnite "v podobe zálohovej faktúry") Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ebook čo najskôr dodaný.

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách.

 1. Splatnosť Kúpnej ceny.

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. (Ak nemáte zálohovú faktúru, zmažte "v zálohovej faktúre") Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet.

O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia platby.

Ebook nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 

V.

Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA ebooku. Ebook vo formáte .pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na Vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.
 2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacie lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude ebook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na náš bankový účet. U platby rýchlym online prevodom bude ebook dodaný obratom po vykonaní platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter produktu (eBook) nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 4. Po dodaní ebook si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
 5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.

Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

 1. Digitálny obsah (ebook) zasielam iba vám, Ako Kupujúcemu, na Vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérovej a softvérovej Vybavenie umožňujúce OTVORIŤ a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Obsah stiahni v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslaním odkazu na webovú stránku. Pre Stiahnutie ebook je nevyhnutné, aby ste bolí pripojenie k sieti internet s dostatočnej rýchlosti pripojením. Neodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti Vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť hocikedy aktualizované bez predchádzajúceho upozorneniami.
 2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. Ebook slúži len na vzdelávacie účely a informačné účely a je vytvorený s využitím mojich vedomostí a skúseností. Ide o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii mojich postupov, rád a odporúčaní uvedených v eBooku.

 

VII.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od ZMLUVY uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť. V takom prípade ma prosím o uplatnení odstúpenia od zmluvy informujte elektronicky na info.agaton@gmail.com alebo písomne ​​na adresu uvedenej v úvode týchto VOP. V informáciách uveďte, že využívate právo odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ je to možné aj doklad o kúpe ebooku. Alebo prosím nahláste aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký ebook ste zakúpili. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.
 2. Ako Predávajúci som oprávnená od ZMLUVY odstúpiť v prípade Vášho omeškania sa s platbou, ak je doba dlhšia ako 10 dní po splatnosti a v prípade závažného porušenia vašich povinností. Najmä v prípadoch ak by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.
 3. AK je vám spolu s ebookom poskytnutý aj darček, a zmluva medzi nami uzatvorená je rozviazaná a dôjde k odstúpeniu od zmluvy ste povinní mi darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od ZMLUVY vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade, ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII.

Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

 

 1. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že ebook pri prevzatí nie je závadný. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že ebook bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám aj za to, že sa závady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu.
 2. V prípade výskytu závady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu závady po oprave alebo výskyte väčšieho počtu závád máte právo požadovať výmenu eBooku za nový alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatnite právo na dodanie nového eBook bez závád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový ebook bez závád dodať, rovnako aj v prípade, že by som nezabezpečila nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.
 3. Práva z chybného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že ebook má závadu, alebo by ste závadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za závady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním ebooku, alebo nesprávnym uchovávaním.
 4. Ak vám nebol ebook dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam ebook nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
 5. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení závad. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na našu elektronickú adresu info.agaton@gmail.com alebo zaslať písomne ​​na našu adresu uvedenú v čl. II VOP. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie.

 

IX.

Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plnenia či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese info.agaton@gmail.com
 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexy správania

X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom.
 3. Upozorňujeme, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.4.2017